Jan Heller

Jan Heller


Prof. ThDr. Jan Heller byl přední český biblista, teolog a religionista, překladatel z hebrejštiny a foiničtiny. Zabýval se především Starým zákonem, náboženskými systémy starověkého Předního východu, věnoval se hebrejštině a semitské sémantice. Je autorem či spoluautorem vědeckých prací i učebních textů. Narozen 1925 v Plzni. Studoval na Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1945-48) a na teologické fakultě Basilejské univerzity (1947-48), v letech 1948-51 byl vikářem Českobratrské církve evangelické v Hořovicích. Roku 1951 začal působit na Komenského evangelické bohoslovenské fakultě v Praze. V letech 1966-67 působil jako docent na teologické fakultě Humboltovy univerzity v Berlíně. Po návratu do Prahy se roku 1968 stal docentem, 1970 byl jmenován profesorem pro obor religionistiky, 1977 pro obor Starého zákona. Zde setrval až do svého odchodu do důchodu roku 1992. Byl členem překladatelské skupiny, jejíž prací vznikl Český ekumenický překlad Bible. Roku 1990 se stal prvním předsedou České společnosti pro studium náboženství (ČSSN). Badatelský přínos: 1. V religionistice: Struktura etické koncepce Kenaanu. Resposivní hypoteza, osvětlení problematiky etického zlomu. 2. Ve SZ: Kvantifikace problematiky řecko- hebrejského ekvivalentu až po jeho algorytmický výraz; Konstrukce synchronního aspektu v semitské onomatologii; Nové osvětlení semantické struktury některých semitských kořenů a výrazu (vícekrát citováno ve velkých encyklopedických pracích jako ThWAT či KB Lexicon 3e).

Tituly autora